ساندویچ پانل یونو بتن سبک (درای وال)

 pc panel ساده

 

عدم نیاز به نعل درگاه و وال پست